• + 48 503 181 302
16 października 2017 accteka

Od kiedy pełne księgi rachunkowe

Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a więc osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro, są obowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Kwotę 2 mln euro przelicza się na złote po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Kurs NBP na pierwszy dzień roboczy października roku 2017 to de facto kurs z 2.10.2017 r. – 4.3137.

2 mln euro * 4,3137 = 8.627.400 zł

Zatem jeśli suma przychodów ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych (np. odsetki, nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, zysk na sprzedaży akcji), przekroczy w roku 2017 kwotę 8.627.400 zł, to należy w roku 2018 prowadzić pełne księgi rachunkowe.

Dobrowolne przejście na pełne księgi rachunkowe

Ustawa o rachunkowości daje też możliwość dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych jeżeli limit 2 mln euro nie został przekroczony. W tym przypadku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązane do zawiadomienia urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że na podstawie art. 70a ustawy o rachunkowości kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 mln euro i która nie stosuje zasad rachunkowości na podstawie ustawy, powinien złożyć w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Więcej