• + 48 503 181 302
21 października 2017 accteka

Pełna księgowość a księgowość uproszczona

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to ważne zadanie w prowadzeniu każdego biznesu. Jeśli zastanawiasz się co to właściwie znaczy pełna księgowość, a czym jest księgowość uproszczona ten artykuł wyjaśnia różnice.

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona to wyłącznie ewidencja podatkowa, nie mająca charakteru ksiąg rachunkowych. W Polsce są to przede wszystkim takie formy jak: podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja sprzedaży.

Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kwestie związane z jej prowadzeniem reguluje szczegółowo osobne rozporządzenie do tej ustawy.

W księdze przychodów i rozchodów (KPiR) rejestruje się przychody (sprzedaż) i koszty (zakupy), prowadzone są również ewidencje dodatkowe jak: ewidencja środków trwałych czy wyposażenia.

Na podstawie KPiR ustala się przede wszystkim dochód do opodatkowania. KPiR nie pozwala uzyskać wielu innych informacji, których dostarczają księgi rachunkowe, jak stan należności, zobowiązań, rodzaj ponoszonych kosztów etc. Nazwa księgowość uproszczona jest tu jak najbardziej adekwatna. Nie są bowiem rejestrowane operacje na majątku, a operacje wynikowe są, ale w ograniczonym zakresie.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR to osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej równowartości w walucie polskiej 2 mln euro.

Kwotę 2 mln euro przelicza się na złote po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Przekroczenie limitu 8.627.400 zł w roku 2017, powoduje konieczność prowadzenia pełnej księgowości w roku 2018. Jeśli wskazany limit nie został przekroczony w danym roku obrotowym, wówczas istnieje możliwość prowadzenia pełnej księgowości dobrowolnie, co wynika z ustawy o rachunkowości.

Kiedy limit przychodów zostanie przekroczony

Kiedy osiągane obroty zbliżają się do kwoty limitu 2 mln euro, należy monitorować moment kiedy zostanie on przekroczony. Jeśli spodziewamy się, że przekroczenie nastąpi niebawem, lepiej wcześniej podjąć działania związane z założeniem ksiąg rachunkowych, np. wybrać firmę świadczącą usługi księgowe, czy przeprowadzić proces rekrutacji na stanowisko księgowej.

Należy zwrócić uwagę, że w ustalaniu czy doszło do przekroczenia limitu ustawowego, bierze się pod uwagę nie tylko przychody operacyjne ze sprzedaży produktów, usług, towarów, ale również operacje finansowe. Jeśli uzyskiwane są przychody finansowe np. odsetki, różnice kursowe, to może to wpłynąć na szybsze osiągnięcie limitu.

W praktyce może zdarzyć się sytuacja, że przychody operacyjne są duże niższe niż wskazany limit, ale przychody z operacji finansowych są znaczne. Pamiętajmy zatem o sumowaniu obydwu kategorii.

Wg Ministerstwa Finansów, przy ustalaniu kwoty przychodów netto z operacji finansowych w przypadku różnic kursowych oraz sprzedaży inwestycji innych niż inwestycje w nieruchomości i prawa, netto oznacza nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi oraz zysk ze zbycia tych inwestycji. Jeśli np. dokonaliśmy zakupu i sprzedaży akcji, to przy ustalaniu limitu bierzemy pod uwagę wynik transakcji.

Księgowość pełna

Księgowość pełna jest prowadzona w oparciu o ustawę o rachunkowości (UoR). Zgodnie z definicją w UoR, księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
1) dziennik;
2) księgę główną;
3) księgi pomocnicze;
4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

UoR zobowiązuje część podmiotów do prowadzenia ksiąg rachunkowych tylko ze względu na samą ich formę prawną. Są to m.in. spółki handlowe, czyli uregulowane w kodeksie spółek handlowych, jak np.: spółki komandytowe, spółki z o.o., czy akcyjne.

Wspomniany wcześniej limit 2 mln euro dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Z tego wniosek, że jeśli spółka cywilna, albo jawna ma innych udziałowców niż osoby fizyczne, to zawsze musi prowadzić pełne księgi rachunkowe.

Accteka świadczy usługi księgowe w Warszawie oraz usługi audytorskie na terenie Polski.

, ,