• + 48 503 181 302

Powierz sporządzenie sprawozdania finansowego profesjonalnej firmie

Nasza nowa usługa to odpowiedź na aktualne potrzeby firm. Często zmieniające się przepisy, rotacja personelu księgowego, konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego w formacie xml, krótkie terminy, jak również zaostrzone kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS, to czynniki, które mogą skłaniać do zlecenia sporządzenia sprawozdania finansowego firmie zewnętrznej.

Krótki termin

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Wymaga to właściwej organizacji pracy, ponieważ samo zebranie podpisów elektronicznych wszystkich członków zarządu może zająć istotną część tego czasu.

Forma elektroniczna

Sprawozdania finansowe są sporządzane w formie elektronicznej w określonej strukturze jpk. Niezbędne jest posiadanie oprogramowania oraz doświadczenie z pracy w nim.

Braki kadrowe

Występują zdarzenia, które trudno przewidzieć i im zapobiec. Niespodziewana absencja lub odejście kluczowego personelu może spowodować, że firma nie będzie w stanie sprostać krótkim terminom. Do sporządzenia sprawozdania finansowego niezbędna jest odpowiednia wiedza.

Grożące sankcje

Najbardziej dotkliwą sankcją, obok kar finansowych, jaka może dotknąć spółkę, która mimo wezwania sądu nie składała sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, jest wykreślenie z rejestru KRS.

Połączymy te elementy w całość stanowiącą sprawozdanie finansowe

Dane z systemu księgowego

Dane z systemu księgowego w postaci zestawienia obrotów i sald

Dane niefinansowe

Mogą mieć istotny wpływ
na sprawozdanie finansowe

Operacje gospodarcze

Operacje biznesowe wyrażone wartościowo

Wiedza

Znajomość prawa bilansowego

Zaoszczędź czas i ogranicz ryzyko, skontaktuj się z nami